دندانپزشکی زیبایی

ونیرهای کامپوزیت و چینی
ونیرها لایه های نازک و شفافی هستند که بر روی قسمت بیرونی دندان آسیب دیده فاصله دار کج بد رنگ قرارداده میشود ویک راه حل عالی برای داشتن لبخند زیبا وبهمراه ظاهری طبیعی که ایجاد اعتماد بیشتر در شخص مینماید.با توجه به شرایط دو روش برای درمان انجام میگیرد چینی و کامپوزیت. ونیرهای کامپوزیت درمان زیبایی برای دندانهای قدامی هستند وباآخرین نوآوری ومواد دریک جلسه انجام میشودکه در آن مراحل قالب گیری ولابراتواری حذف شده ودرپایان کاردندانها ولبخندی زیبا به بیمارهدیه میگردد. یکیدیگرازدرمانها برای دندان های جلو ونیرچینی است،آنهالايه ای چینی زیباهستند که پس از قالب گیری از دندان درلابراتوار ساخته شده ه وطوری طراحی شده اند که فرم ورنگ دلخواه رابه دندان آسیب دیده داده ونیزبادندانهای اطراف نیز مطابقت دارندوبا سیمان بادوام بطوردائم به دندان متصل میشوند.