ایمپلنت

ایمپلنت دندان یک نوآوری دردرمان های ترمیمی زیبایی دردهه اخیرهستند. آنهادرواقع این امکان رابرای جایگزینی دندان از دست رفته ایجاد کرده واحساس آن مانند دندان واقعی ودائمی میباشد. درکلینیک بهترین برند ایمپلنت برای خدمت به بیماران مورد استفاده قرار گرفته ودرصورت نیازاز پيوند استخوان همراه با تکنیکPRF (آخرین نسل ازروشPRP)برای نتیجه ایده آل استفاده میشود.